Belanghouders schreven op over welke onderwerpen zij graag meer willen horen en bij welke speerpunten uit het ondernemingsplan zij een rol voor zichzelf of voor anderen zien weggelegd.
Belanghouders schreven op over welke onderwerpen zij graag meer willen horen en bij welke speerpunten uit het ondernemingsplan zij een rol voor zichzelf of voor anderen zien weggelegd.

3B Wonen krijgt 7,5

Lansingerland - De visitatiecommissie heeft het presteren van 3B Wonen van 2013 tot en met 2016 beoordeeld met een dikke 7,5. Een prachtig resultaat dat we samen met onze belanghouders hebben bereikt', aldus directeur-bestuurder Frans Weterings. Tijdens de belanghoudersbijeenkomst ging 3B Wonen met belanghebbenden aan de slag met de aanbevelingen. De visitatiecommissie beoordeelt eens in de vier jaar de prestaties van de corporatie. Voor 3B Wonen was naast de geleverde prestaties de vraag belangrijk of de kernwaarden 'betrokken, betrouwbaar en dichtbij' herkenbaar zijn. Dit blijkt zo te zijn. De commissie beoordeelt de corporatie op basis van gedegen onderzoek en houdt interviews met interne en externe belanghebbenden. Met deze informatie vormt de commissie zich een oordeel over vier prestatievelden: presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen en presteren ten aanzien van kwaliteit van ondernemingsbestuur (governance). De commissie komt tot de conclusie dat 3B Wonen ruim voldoende presteert op alle prestatievelden. Het presteren volgens belanghebbenden krijgt zelfs een 8,2.

Drie aanbevelingen uit het rapport werden aan de belanghouders voorgelegd:
1. Pak samen het wijkgericht werken weer op.
2. Laat nog meer zien waar je voor staat en waar je hulp of samenwerking van andere partijen wenst.
3. Zoek nog meer de samenwerking met zorg- en welzijnspartijen.
Het volledige visitatierapport vindt u op de website van 3B Wonen, www.3bwonen.nl.

Meer berichten