De afvalbeheerkosten zijn fors verlaagd. Dit voordeel is deels omgezet in een reserve.
De afvalbeheerkosten zijn fors verlaagd. Dit voordeel is deels omgezet in een reserve. (Foto: )

'Geef restant terug aan burgers'

Rekenkamer biedt rapport aan

Ondanks de inzet van de gemeente om het scheiden van afval te verbeteren loopt Lansingerland nog achter op vergelijkbare gemeenten. De afvalbeheerkosten zijn wel fors verlaagd, maar dit voordeel is niet volledig teruggegeven aan de burger. Burgers betalen dus nog steeds teveel afvalstoffenheffing. Dit concludeert de Rekenkamer Lansingerland in haar rapport 'Scheidend vermogen'.

Lansingerland - De doelstelling voor afvalscheiding (55% in 2018) is weinig ambitieus, zo blijkt uit het onderzoek van de rekenkamer. Er is geen rekening gehouden met stijgende afvalscheidingspercentages in vergelijkbare gemeenten en de aanscherping van de landelijke doelstelling van 65% naar 75% (in 2020). Om op termijn de landelijke doelstelling te benaderen zijn extra maatregelen nodig, zoals verlaging van het serviceniveau voor restafval en het betalen per zak of lediging van de container.

Het is zelfs twijfelachtig of de huidige weinig ambitieuze doelstelling wordt gehaald. In 2015 en 2016 is de afvalscheiding namelijk wel verbeterd (+9,4%) maar in 2017 vlakt de stijging af en in het eerste kwartaal 2018 zet zelfs een daling in. Een deel van de stijging komt bovendien door een andere samenstelling van het afval. Verder heeft de rekenkamer twijfels bij de berekening van het percentage afvalscheiding en doet de aanbeveling om een consistente berekeningsmethode te hanteren.

De afvalbeheerkosten zijn bijna gehalveerd, terwijl het serviceniveau gelijk is gebleven. De daling van de kosten is echter geen gevolg van het afvalbeleid zelf, maar van een gunstig aanbestedingsresultaat. Het aanbestedingsvoordeel is slechts gedeeltelijk terug gegeven aan de burger, in de vorm van een lagere afvalstoffenheffing. Het resterende overschot is gestort in een reserve. De rekenkamer doet de aanbeveling deze reserve op te heffen en het restant terug te betalen aan de burger.

Het toezicht op de uitvoering van het afvalbeleid door externe uitvoerders is onvoldoende gestructureerd en navolgbaar. Ondanks voldoende personeel worden afspraken met uitvoerders slechts op ad hoc basis gemonitord. De rekenkamer beveelt aan om periodieke rapportages op te laten stellen en steekproefsgewijs te controleren.

Reactie college

Het college neemt de meeste aanbevelingen van de rekenkamer over. Maar het is niet van plan om de raad voor te stellen de reserve op te heffen. Zonder deze reserve zouden eventuele overschotten volgens het college worden toegevoegd aan de algemene middelen. Ook zou de reserve nodig zijn om onverwachte tekorten op te vangen. Wel wil het college de reserve verlagen. De rekenkamer acht een aparte reserve echter niet nodig, omdat de huidige kosten stabiel en bekend zijn.

Meer berichten