Boerenvisie op toekomstig mestbeleid

LTO Nederland heeft een eigen landbouwbrede visie ontwikkeld op het toekomstig mest- en mineralenbeleid. LTO Nederland geeft hiermee als eerste boerenbelangenorganisatie concrete uitvoering aan de Kringloopvisie, Herbezinning mestbeleid van minister Schouten -Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit- en het Klimaatakkoord voor landgebruik.

Berkel en Rodenrijs - Het plan van LTO Nederland is uitgewerkt tot een inhoudelijk beleidsvoorstel en is tot stand gekomen met inbreng en steun van alle plantaardige en dierlijke sectoren van LTO Nederland. Claude van Dongen- Portefeuillehouder Bodem en Waterkwaliteit LTO Nederland-: "Dat maakt dat het een integraal en breed gedragen plan is. De bodem staat daarbij centraal en dient als basis voor milieukwaliteit." De doelen van het nieuwe beleidsplan moeten immers uitmonden in een nog verdere verbetering van de waterkwaliteit en meer rendement voor ondernemers.

Twee sporen: de boer kiest
Het voorgestelde boerenplan van LTO Nederland biedt keuze aan ondernemers: zo kan het wettelijk kader meer passend gemaakt worden voor ieder landbouwbedrijf. Dit kan op basis van twee sporen: een forfaitair- óf een verfijnd systeem. De keuze is aan de boer zelf. In de LTO-visie wordt dierlijke mest optimaal gebruikt omdat dit het voorbeeld is van kringlooplandbouw. Door te kiezen voor gewasderogatie en koolstofbemesting, sluit de visie aan bij het Klimaatakkoord. Van Dongen: "We willen dat alle mest die niet passend is voor de Nederlandse vraag verwerkt wordt tot kwaliteitsproducten voor plantentelers in binnen- en buitenland. Hiermee geven we uitvoering aan de groene grondstoffeneconomie. Daar hoort de bouw van een duurzame mestketen bij. Dit doen we in samenwerking met ketenpartijen in de mestsector."

Kracht
LTO Nederland is de eerste en enige landbouworganisatie die een integraal, inhoudelijk, landbouw breed beleidsplan heeft opgesteld in antwoord op het traject voor herbezinning mestbeleid van landbouwminister Schouten. Van Dongen: "De minister wil een fundamentele herbezinning op het mestbeleid inclusief het bijbehorende stelsel van wet- en regelgeving. Die handschoen hebben we opgepakt en uitgewerkt tot een boerenvisie. We willen met de minister hierover in gesprek en ons plan nader toe lichten. Deze aanpak zien we als de kracht van onze organisatie."

LTO Nederland en gelieerde organisaties staan voor duurzame landbouw die gezonde producten voortbrengt in een gezonde omgeving. Dit geldt voor zowel de productiewijze als de producten zelf en het verdienmodel van de boeren. De Boerenvisie op toekomstig mestbeleid is donderdagmiddag 13 juni gepresenteerd in Berkel en Rodenrijs door verantwoordelijke bestuurders van LTO Nederland en gelieerde organisaties en sectoren aan pers, stakeholders en overige geïnteresseerden.

Meer berichten