Advies Universiteit Wageningen over bomenkap: 'ingrijpen Rottemeren is onvermijdelijk'

Wageningen University & Research (WUR) heeft een adviesrapport opgeleverd over de aanpak van het bosbeheer en de essentaksterfte in de Rottemeren. Het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren had om dit extra advies gevraagd. 

Bleiswijk - Begin juli overhandigde de actiegroep Stop de Bomenkap Lansingerland een petitie aan het Recreatieschap Rottemeren om een tegengeluid te geven aan de geplande grootschalige bomenkap in de Rottemeren. Hierdoor is er een voorlopige uitstel van de bomenkap verleend: eerst wordt de uitkomst van een onafhankelijk onderzoek afgewacht. Als extra advies heeft het recreatieschap ook de WUR gevraagd om de aanpak van het bosbeheer en de bijbehorende kap te onderzoeken. 

Recreatieschap Rottemeren heeft de adviesopdracht aan de WUR samen met de actiegroep Stop de bomenkap Lansingerland voorbereid. Ook hebben beide partijen samen met de expert van de WUR de bosvakken in het Lage Bergse Bos en de Bleiswijkse Zoom geschouwd.

De conclusie van het door de WUR verrichte onderzoek is dat het onvermijdelijk is om op relatief grote schaal in te grijpen en dat het recreatieschap hierin verantwoorde keuzes heeft gemaakt. Zo is in het rapport te lezen: "Bij het algemene streven naar kleinschalig gemengde en structuurrijke bossen past geen beheer waarbij bospercelen in hun geheel worden gekapt en verjongd. Toch is dit aan de orde bij essenopstanden en een aantal percelen met populier (waarbij overigens in fases wordt verjongd). Gezien het progressieve verloop van de essentaksterfte, de instabiliteit van de essen en populieren en het daardoor ontstane risico voor windworp, takbreuk of spontaan omvallen van bomen is het direct aanpakken van essen- en populierenpercelen noodzakelijk." Ook gaat het rapport in op het feit dat er ook essen in het gebied zijn gevonden die weinig aangetast zijn door essentaksterfte. Verwacht wordt dat aangetaste essen ongeveer over zes jaar zullen aftakelen en een gevaar vormen voor bezoekers. "Uiteraard is het niet mogelijk een hard getal te geven omtrent de kans dat een weinig aangetaste es binnen zes jaar daadwerkelijk zover aftakelt dat deze gevaar oplevert. Het is daarom goed mogelijk (en zelfs waarschijnlijk) dat een deel van de aangetaste essen over zes jaar nog leeft. Echter, op voorhand zijn deze individuen niet aan te wijzen. Om deze redenen is het verstandig, hoe erg het ook is, om in een keer alle essen op te ruimen." 

Verder doet de WUR een aantal aanbevelingen om het beheer van het bos in de Rottemeren verder te verbeteren. Op basis van het advies van de WUR dat nu is opgeleverd, neemt het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren in de eerste helft van augustus een besluit over het vervolg van de aanpak bosbeheer en essentaksterfte. 

Het advies van WUR is te vinden op https://rottemeren.mett.nl/

Meer berichten