Wethouder Abee
Wethouder Abee (Foto: Amel Bali)

Lansingerland is financieel gezond

  Politiek

Amel Bali

Flinke daling netto schuld

De netto schulden van de gemeente Lansingerland zijn flink gedaald en zullen de komende jaren met name door grondverkoop nog meer dalen. De financiële positie blijft stabiel en de schuldpositie neemt af, dit is te danken aan het financieel beleid en de positieve economische ontwikkeling van de afgelopen jaren. Dit zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat om ambities te realiseren. In de kaderbrief 2020, staat een pakket aan maatregelen dat nodig is om de ambities van het college te realiseren. Met het vaststellen van de kaderbrief bepaalt de raad de financiële kaders en uitgangspunten voor beleid voor de Meerjarenbegroting 2020.

LANSINGERLAND – De verwachting is dat in 2023 de doelstelling uit het coalitieakkoord wordt behaald namelijk een schuldenquote van 110%. "Dit heeft met name te maken door grondverkoop Meerpolder is bijna afgebouwd, Parkzoom is bijna klaar, Westpolder is nog volop in beweging en Wilderszijde staat in de startblokken. Ook grondverkoop voor bedrijventerreinen gaat hard", legt wethouder Abee uit. De schulden zullen tot 2029 afnemen met 100 miljoen euro. De netto schuldenquote is berekend op een aantal aannames en bekende ontwikkelingen. Conform de signaleringswaarde, opgesteld door de Provincie Zuid Holland, valt de waarde van de netto schuldenquote in de categorie neutraal. Er is overigens geen rekening gehouden met de opbrengst uit de mogelijke verkoop van het aandelenpakket in Eneco.

Positief

Het geactualiseerde begrotingssaldo als vertrekpunt voor de kaderbrief is positief. Het college doet verschillende voorstellen om de uitdagingen en ambities van de komende jaren mogelijk te maken. Rekening houdend met de bijbehorende kosten, blijft de begroting positief, met uitzondering van 2022, waarbij het begrotingssaldo € 1 miljoen negatief is. "Dat heeft te maken de compensatie van Jeugdzorg door het rijk, welke in 2022 wegvalt", legt wethouder Abee uit. Op landelijk niveau wordt onderzoek gedaan hoe de gemeenten (financieel) grip kunnen krijgen op de Jeugdzorg, ook lokaal is deze beweging te zien. Daarnaast dragen de kapitaallasten van investeringen, die in 2022 zichtbaar worden, ook bij aan het negatieve begrotingssaldo in 2022.

Onder druk

De uitdagingen waar gemeenten de komende jaren voor staan zijn groot. Er is een grote woningbehoefte, zorg voor ouderen en jongeren vragen steeds meer van gemeenten. Ook staat de leefomgeving en bereikbaarheid staan onder druk. Lansingerland is een groeigemeente in een voortdurend veranderende omgeving. Het college wil een prominente rol spelen in de regio om de ambities mogelijk te maken. Het college zet daarom krachtig in op regionale profilering en samenwerking.

Meer berichten