Gemeente enthousiast over burgerparticipatie, maar resultaten vallen tegen.

  Politiek

De gemeente Lansingerland heeft al jaren grote ambities met burgerparticipatie, maar maakt deze ambities vaak niet waar. Zo zijn inwoners van Lansingerland niet uitgesproken positief over de invloed die ze hebben op wat er in hun gemeente gebeurt. Als de gemeente burgers betrekt bij haar plannen, zijn burgers ook lang niet altijd tevreden hierover. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze vaak niet weten wat de gemeente met hun ideeën doet en ze belemmeringen ervaren bij het nemen van initiatieven. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Lansingerland in haar rapport 'Met de beste bedoelingen'.

Lansingerland - Al sinds 2012 wil de gemeente haar inwoners meer betrekken bij het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van plannen. Ondanks deze goede bedoelingen zijn de inwoners van Lansingerland niet positiever over de mate waarin hun gemeente naar hen luistert dan inwoners van andere Nederlandse gemeenten. Hetzelfde geldt voor de mate waarin de gemeente hun de ruimte geeft om initiatief te nemen. De inwoners van Lansingerland zijn de afgelopen jaren wel wat positiever geworden over de mogelijkheden om te participeren.

De gemeente had en heeft allerlei manieren bedacht waarop ze burgerparticipatie kon versterken. Het lukt de gemeente alleen lang niet altijd om deze voornemens te realiseren. Ook voert de gemeente burgerparticipatie niet altijd op een goede en zorgvuldige manier uit. Zo zet de gemeente Lansingerland Peilt, het digitale burgerpanel van de gemeente, niet zo vaak in als ze van plan was. Als de gemeente het burgerpanel raadpleegt, gebruikt ze deze input echter meestal wel voor haar plannen. De panelleden zijn meestal tevreden over de enquêtes zelf, maar vinden dat de gemeente hen onvoldoende op de hoogte houdt over wat er met hun input gebeurt. Ook wanneer de gemeente burgers op een actievere manier betrekt bij plannen, bijvoorbeeld met gesprekssessies, is vaak niet duidelijk wat de gemeente met de uitkomsten van zulke sessies deed.

Als het gaat om het Lansingerlands Initiatief, het ambitieuze initiatievenprogramma van de gemeente, blijkt dat veel inwoners dit nog niet kennen. Ook melden maar weinig bewoners met een idee zich aan. De mensen die zich wel melden, vinden het soms onverwacht ingewikkeld en tijdrovend om aan het Lansingerlands Initiatief mee te doen; ze zouden graag willen dat de gemeente hen er meer bij had begeleid. Dit geldt overigens ook voor andere initiatievenprogramma's in Lansingerland. De gemeente stelt niet altijd voldoende geld ter beschikking voor de initiatieven. De rekenkamer vindt dat de gemeente er verstandig aan doet om meer realistische ambities te hebben als het gaat om burgerparticipatie. Ook beveelt de rekenkamer de gemeente aan een duidelijke visie te ontwikkelen op wat ze met burgerparticipatie wil bereiken. In zo'n visie moet de gemeente bijvoorbeeld de vraag beantwoorden of ze inwoners vooral wil laten participeren om plannen en hun uitvoering te verbeteren, of vooral om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen.

Lees meer op https://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/ 

Meer berichten